Stadgar För Föreningen Käringöns Idrott och Fritid

Organisations nr: 858500-8173 med hemort på Käringön | Bildad 1986, under namnet Käringöns Idrottsförening

 Upprättade:                1986-11-15
 Reviderade:                1988-04-15
 Omarbetade:             2019-07-27 / 2022-04-01

 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1. Ändamål
  Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap. RF:s stadgar, bilaga), med särskild inriktning att: Utveckla och främja Boulespelandet på Käringön.
  Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet som främjar social och aktiv samvaro i form av fritids- och idrottsaktiviteter. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar som vistas på Käringön.
  Föreningen skall bedriva följande idrotter: Boule, Fotboll, Styrketräning
  Föreningen skall motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott. 
 1. Föreningens namn m.m.
  Föreningens fullständiga namn är FÖRENINGEN KÄRINGÖNS IDROTT OCH FRITID
  Föreningens organisationsnummer är 858500-8173
  Föreningen har sin hemort i Orust kommun.
 1. Sammansättning
  Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlem.
  Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Bouleförbundet
  och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
  Genom medlemskap i SF blir föreningen även medlem i RF-SISU Västra Götaland, vilket är det distrikt där föreningen har sin hemort.

  Genom medlemskap i SF blir föreningen dessutom medlem i Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund specialidrottsdistriktsförbund (SDF), vilket är det SDF där föreningen har sin hemort.
  Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och fattade beslut.

  Föreningen ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.
  På begäran av RF eller SF-, SDF- eller DF-Styrelse är föreningen skyldig att ställa handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 

 1. Beslutande organ
  Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
 1. Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter som utses av styrelsen. 
 1. Verksamhets- och räkenskapsår
  Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 
 1. Stadgetolkning
  Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
 1. Stadgeändring
  För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
  Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 
 1. Upplösning av föreningen
  För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens alla eventuella tillgångar, såväl pengar som material tillfalla Käringöns barn och ungdom, helst i idrottsligt syfte och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på ”Panget”, Käringön. 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 1. Medlemskap
  Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Hedersmedlem är befriad från avgifter och utses på årsmötet. 
 1. Utträde
  Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december innevarande år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 
 1. Uteslutning
  Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde. 
 1. Medlems rättigheter och skyldigheter
  Medlem:
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen. 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE 

 1. Tidpunkt, kallelse
  Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av augusti månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt: via mail och/eller brev, anslag i klubblokal, anslag på föreningens Facebook sida och/eller hemsida.

  Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

 1. Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
  Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 
 1. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
  För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
 • att medlemsavgift är betald senast 2 veckor före årsmötet
  Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

  Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

 1. Beslutsförhet
  Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 
 1. Beslut och omröstning
  Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
  Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 
 1. Valbarhet
  Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 
 1. Ärenden vid årsmötet
  Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7.     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 12. Val av:
 13. a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
 14. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
 15. c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
 16. d) minst 1  revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 17. e) minst 1 ledamot i valberedningen för en tid av ett år
 18. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.
  Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. 
 1. Extra årsmöte
  Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
  När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås på följande sätt: via mail och/eller brev, anslag i klubblokal (eller annan lämplig plats), anslag på föreningens Facebook sida och/eller hemsida.
  Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

 VALBEREDNINGEN 

 1. Sammansättning, åligganden
  Valberedningen består av minst 1 ledamot vald av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.
  Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela den sittande styrelsen sitt förslag.

 REVISORER 

 1. Revision
  Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

STYRELSEN

 1. Sammansättning
  Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter, d.v.s. totalt 7 personer. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. 
 1. Styrelsens åligganden
  När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

  Det åligger styrelsen särskilt att:

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 23 §
 • förbereda årsmöte 
 1. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
  Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 
 1. Överlåtelse av beslutanderätten
  Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

Följ oss på

Fcebook


Postadress: Box 4052, 474 04 Käringön

Medlemsavgift:

Enskild: 100:- | Familj: 250:- | Sponsor: 1000:-
Märk inbetalningen: "Medlemsavgift" samt ange Namn, Gatuadress och E-postadress.


Bankgiro: 5410-2736 | SWISH: 123 149 91 85

Information

Integritetspolicy
Föreningsstadgar
Kontakta Oss


© KIF 2023 - Alla rättigheter förbehålles.

Tillbaka till framsidan